Fittings

Fittings

COUPLING PARTS
 Product Number Description Size
50 00 02 07 Cutting ring (Steel)
Ø6mm
50 00 02 16 
Cutting ring (Brass) 
Ø6mm
50 01 06 10 
Coupling nut 
Ø6mm 
50 01 08 10 
Coupling nut 
Ø8mm 

STRAIGHT SCREWEL COUPLING
 Product Number Connection Length
50 01 10 00 M10x1 - Ø6 20mm
50 01 08 00 M8x1 - Ø6 20mm
50 01 06 00 M6x1 - Ø6 20mm
50 01 18 00 M10x1 - Ø8 20mm

PUSH-IN STRAIGHT COUPLING

Product Number Connection Length
50 10 06 00 M10x1 - Ø6mm 20mm
50 08 06 00 M8x1 - Ø6mm 18mm
50 06 06 00 M6x1 - Ø6mm 18mm
50 10 04 00 M10x1 - Ø4mm 20mm
50 08 04 00 M8x1 - Ø4mm 18mm
50 06 04 00 M6x1 - Ø4mm 18mm

STRAIGHT SCREW COUPLING
  Product Number Connection Length
50 04 06 00 Ø6 - Ø6mm 20mm
50 04 08 00 Ø8 - Ø8mm 20mm
50 00 08 06 Ø6 - Ø8mm 20mm
50 04 04 00 Ø4 - Ø4mm 20mm

ADAPTER 90°
  Product Number Connection Length
50 03 10 00 M10x1 - M10x1 24mm
50 03 08 00 M8x1 - M10x1 24mm
50 03 06 00 M6x1 - M10x1 24mm

" T " COUPLING
  Product Number Connection Length
50 06 10 00 M10x1 - M10x1 34mm
50 06 08 00 M8x1 - M10x1 34mm
50 06 06 00 M6x1 - M10x1 34mm

SWIVEL COUPLING
  Product Number Connection Length
50 05 10 00 M10x1 - M10x1 30,5mm
50 05 08 00 M8x1 - M10x1 30,5mm
50 05 06 00 M6x1 - M10x1 30,5mm

HIGH PRESSURE TUBE COUPLING
  Product Number Tube diameter Connection
50 45 08 00 Ø9mm 45° - Ø6
50 90 08 00 Ø9mm 90° - Ø6
50 00 08 00 Ø9mm Straight - Ø6
50 00 10 10 Ø11,3mm M10x1
50 00 18 10 Ø11,3mm R 1/4
50 06 10 10 Ø11,3mm Ø6
50 08 10 10 Ø11,3mm Ø8

EXTENSION COUPLING
   Product Number Connection Length
50 02 10 00 M10x1 -M10x1 18mm
50 02 08 00 M10x1 -M8x1 18mm
50 02 06 00 M10x1 -M6x1 18mm
50 02 10 35 M10x1 -M10x1 35mm
50 02 10 50 M10x1 -M10x1 50mm
50 02 10 75 M10x1 -M10x1 75mm

ON LINE LUBRICATION COUPLING
  Product Number Connection Grease Nipple
51 00 09 00 Ø6 - Ø6 M10x1
51 00 09 01 Ø8 - Ø8 M10x1
51 00 09 02 Ø6 - Ø8 M10x1

Gallery